02 - عناصر bpmn2 قابل پشتیبانی در پروسس میکر (bpmn2 in processmaker)دوره پیشرفته کار با پروسس میکر3


عناصر استاندارد bpmn2 در ارتباط با سیستم مدیریت فرآیند پروسس میکر به سه دسته تقسیم می شوند:

1. عناصری که هم توسط محیط طراحی و هم توسط محیط اجرایی برنامه پشتیبانی می شوند مانند وظایف معمولی و موازی، زیرفرآیند، شروط تکی، چندتایی و موازی، مسیر پیش فرض رویدادهای پیام، زمانی، ایمیل، مجموعه ها و بخش ها، یادداشت ها و ...

2. عناصری که فقط توسط محیط برنامه پشیتبانی می شوند و قابلیت اجرایی ندارند مانند وظایف دستی، ترتیبی، کاربری، رویدادهای شرطی و سیگنال و ...

3. عناصری که توسط محیط اجرایی و محیط طراحی برنامه پشیتبانی نمی شوند مانند زیرفرآیندهای رویدادی، رویدادهای موازی، شروط نمایش تکی و موازی مبتنی بر رویداد و ...

قیمت

این ویدئو جهت استفاده شما به صورت رایگان ارائه شده است

ارسال نظر

ارسال نظر

0 نفر این مطلب را پسندیده اند

ارسال شده توسط بهزاد صدیقی پور

تگها

 •  
 • پروسس میکر

 •  
 • مدیریت فرآیند کسب و کار

 •  
 • پلاگین

 •  
 • عناصر bpmn2 در پروسس میکر

 •  
 • processmaker

 •  
 • plugin

 •  
 • process

 •  
 • bpms