شناسایی فرایندهای اصلی و پشتیبانی کسب و کارمقالات آموزشی

نکاتی در خصوص شناسایی فرایندهای اصلی و پشتیبانی کسب و کار
فرآیندهای کسب وکار مجموعه ای از فعالیت ها است که یک یا چند نوع ورودی را گرفته و تبدیل به خروجی می نماید.
فرآیندهای کسب و کار شامل فرآیندهای اصلی و پشتیبانی و مدیریتی است.

ویژگی فرآیندهای اصلی
فرایند اصلی یك واحد سازمانی نیست
فرایند اصلی یك روش اجرایی نیست
فرایند اصلی یك كارگاه یا یك واحد تولیدی نیست
فرایند اصلی یك فعالیت نیست

در واقع فرایند اصلی بر اساس آرمان، استراتژی ها و ماموریتهای یك سازمان طراحی و مشخص می گردد و سازمان برای تامین آرمان باید ماموریتها و به تبع آن فرایندها را به اجرا درآورد.

معیارهای شناسایی فرایندهای اصلی
فرایندهای اصلی نقش مهمی در ارزش افزوده یا مزیت رقابتی در محصولات و یا خدمات شركت دارد.
فرایندهای اصلی در راستای نیل به اهداف سازمان بوده یا به طور مستقیم برآنها تاثیرگذار است.
فرایندهای اصلی بنا به موقعیت زمانی و مكانی شركت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
فرایندهای اصلی بر اساس نظر مدیریت شركت مهم و تعیین كننده تشخیص داده می شود.
بی توجهی، اشكال و نقصان فرایندهای اصلی ماموریت شركت را به خطر می اندازد.
فرایندهای اصلی را نمیتوان آن را به منابع برون سازمانی واگذار كرد.
رقبای شركت از چنین فرایندهایی برخوردار بوده و عامل رقابت پذیری آنها به خاطر همین فرایند می باشد.
فرایندهای اصلی بر كارایی، اثربخشی و بهره وری شركت تاثیر مستقیم داشته باشند.
فرایندهای اصلی در راستای رضایت مشتری است.
خروجی این فرآیندهای اصلی یک محصول قابل لمس و یا یک خدمت غیر قابل لمس است.
فرایندهای اصلی در راستای خلق ارزش برای مشتری صورت می گیرد.
این فرآیندها، فرآیندهای فیزیکی و ضرورتا خطی می باشند زیرا مراحل آن را می توان از قبل تعریف و تعیین کرد و از آغاز تا پایان به شیوه ای کاملا مستقیم پیشرفت می کند.
معمولا تعداد فرایندهای اصلی بین 5 تا 10 فرآیند است.
با مزیت های رقابتی اصلی در ارتباط است.

ویژگی فرایندهای پشتیبانی
پشتیبانی و حمایت از فرآیندهای اصلی.
تامین سایر نیازهای چرخه ی کسب و کار مانند پرداخت حقوق کارکنان، گزارش به هیات مدیره.
این فعالیت ها به صورت غیر خطی است به عبارتی دیگر شامل مراحلی است که می توان آن ها را به صورت موازی، جدای از یکدیگر و یا به صورت چندگانه انجام داد.
در خصوص تعداد این فرآیندها محدودیتی وجود ندارد اما باید به این نکته توجه داشت که تهیه فهرست طولانی از آنها نگرش فرآیندی را به وظایف سازمانی سوق می دهد.

نکته ها
برای شناسایی و تعیین فرآیندهای اصلی از سطوح بالایی سازمان استفاده می شود.
در تعیین فرآیندهای اصلی اصل ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی باید در نظر گرفته شود.
برای شناسایی و تعیین فرآیندهای پشتیبانی از سطوح میانی سازمان استفاده می شود.
در تعیین حد و مرز فرآیندها باید حساسیت زیادی به خرج داده شود. اکثر فرآیندها با فعالیت های مالی و حسابداری خاتمه می یابند.
استفاده از فهرست فرآیندهای سازمان های مشابه و یا فهرست های استاندارد موجود در این خصوص مفید است ولی استفاده زود هنگام از آنها به هیچ وجه توصیه نمی شود.
هنگام شناسایی فرایندهای اصلی باید بدون درگیرشدن در مرزبندی واحدی یا قسمتی یا نمودار سازمانی، اقدام به شناسایی فرایندهای اصلی كه در سازمان انجام می شود، نماییم.

قیمت

این مقاله جهت استفاده شما به صورت رایگان ارائه شده است

ارسال نظر

ارسال نظر

100 نفر این مطلب را پسندیده اند

ارسال شده توسط بهزاد صدیقی پور

تگها

 •  
 • پروسس میکر

 •  
 • مدیریت فرآیند کسب و کار

 •  
 • شناسایی فرایندهای اصلی و پشتیبانی کسب و کار

 •  
 • processmaker

 •  
 • plugin

 •  
 • process

 •  
 • bpms